Tổ chức

Cơ cấu tổ chức của nhà trường năm học 2016 – 2017:

Tổng sốCB, GV, NV: 32 (BGH: 03; GV: 28; NV: 01)

1. Ban Chi ủy: 03

1) Ông Cao Văn Hưởng – Bí thư chi bộ

2) Bà Nông Thị Thời – Phó bí thư chi bộ

3) Ông Đàm văn Du – Chi ủy viên

2. Ban giám hiệu: 03

1) Ông Cao Văn Hưởng – Hiệu trưởng Phụ trách chung

2) Bà Nông Thị Thời – Phó hiệu trưởng Phụ trách chuyên môn

3) Bà Triệu Thị Sơn – Phó Hiệu trưởng Phụ trách cơ sở vật chất

3. Ban chấp hành công đoàn: 03

1) Ông Hoàng Văn Phẩm – Chủ tịch

2) Bà Nông Thị Hẹ – Phó chủ tịch

3) Bà Hoàng Thị Bích – Ủy viên

4. Ban chấp hành chi đoàn:

1) Bà Nông Nguyễn Thúy Hòa – Bí thư

2)

3)

5. Công tác Đội: 01

Bà Nông Nguyễn Thúy Hòa – Tổng phụ trách Đội

6. Tổ chuyên môn:

6.1. Tổ chuyên môn khối 1+2+3: 14 6.2. Tổ chuyên môn khối 4+5: 14
1) Bà Đàm Thị Hạnh – Tổ trưởng CN lớp 3A 1) Bà Ma Thị Hải – Tổ trưởng CN lớp 4B
2) Bà Hoàng Thị Bích – Giáo viên CN lớp 1A 2) Bà Nông Thị Nguyệt – Giáo viên CN lớp 4A
3) Bà Trần Thị Thủy – Giáo viên CN lớp 1 Nà Gia 3) Bà Lý Thị Thủy – Giáo viên CN lớp 4 Đông Đăm
4) Bà Chu Thị Chiêm – Giáo viên CN lớp 1 Nà Dài 4) Ông Đàm Văn – Giáo viên CN lớp 3+5 Đông Đăm
5) Bà Lý Thị Khoa – Giáo viên CN lớp 1 Bản Mới 5) Ông Nông Mạnh Linh – GV CN lớp 3+5 Lủng Cháng
6) Bà Hoàng Thị Na – GV CN lớp 1+2 Đông Đăm 6) Bà Mã Thị Huyên – GV CN lớp 2+4 Lủng Cháng
7) Bà Lý Thị Hạnh – GV CN lớp 1 Lủng Cháng 7) Bà Dương Thị Trúc – GV CN lớp 3+4 Lủng Cam
8) Ông Lý Văn Tuyên – GV CN lớp 1+2 Lủng Cam 8) Bà Nông Thị Hẹ – Giáo viên CN lớp 5A
9) Bà Vi Thị Định – Giáo viên CN Lớp 2A 9) Bà Nông Nguyễn Thúy Hòa – Giáo viên dạy Âm nhạc
10) Bà Hoàng Thị Hà – Giáo viên CN lớp 2B 10) Bà Hoàng Thị Cành – Giáo viên dạy môn thể dục
11) Ông Hoàng Văn Phẩm – Giáo viên 11) Bà Lý Thị Hiệp – Giáo viên dạy môn tiếng Anh
12) Ông Đặng Văn Nái – Giáo viên 12) Bà La Thị Thùy – Giáo viên
13) Bà Lý Thị Thái – Giáo viên 13) Bà Triệu Thị Nậu – Giáo viên
14) Ông Lý Văn Dược – Giáo viên 14) Ông Hoàng Văn Thập – Giáo viên

7. Nhân viên: 01

Bà Nông Thị Thanh Diễn- nhân viên y tế